Waso Moe Oo

 photos, Waso Moe Oo

Waso Moe Oo

 

 photos, Waso Moe Oo

Waso Moe Oo

 

 photos, Waso Moe Oo

Waso Moe Oo

 

 photos, Waso Moe Oo

Waso Moe Oo

 

 photos, Waso Moe Oo

Waso Moe Oo

 

 photos, Waso Moe Oo

Waso Moe Oo

 

 photos, Waso Moe Oo

Waso Moe Oo

 

 photos, Waso Moe Oo

Waso Moe Oo

 

 photos, Waso Moe Oo

Waso Moe Oo

 

 photos, Waso Moe Oo

Waso Moe Oo

Waso Moe Oo | ဝါဆိုမိုးဦး | Facebook

Photographer : Flash MeMo
Photos From Flash MeMo and Facebook
Credit to Flash MeMo and Waso Moe Oo

“The term accessories has come to include a host of photographic gadgets of questionable value…”-Ansel Adams The Camera

 

 
အသစ္တင္တိုင္းပို႔ေပးမယ္ :)

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed.